torsdag 3. september 2009

Historien om RV 867:

I dag 4. september 2009 – er vi glade!

Angående:
RV 867 – Sama – Ervik i Nasjonal transportplan (NTP)

30 års venting – endelig åpning!

Bakgrunn:
1970-tallet: Strekningen Harstad-Stornes ble utredet. Fergeforbindelse Stornes-Grytøy ble gjennomført.
1979-1983: Veistrekningen Stornes-Ervik ble bevilget og ferdig gjennomført i 1984. Ervikfolket ble ”forfjamset” da alle anleggsbiler og utstyr ”forsvant” til Tromsø – og ”detektivarbeid” ble satt i gang. Hvorfor ble ikke veien videreført? En lokal aksjonsgruppe satte i gang nitidig forskning på hva som var grunnen, og forsøkte å ”gjøre seg lekker” med å tilby bygdas traktorer, bønder og maskiner og mennesker med hakke og spade – til å ”grave veien”! Det var ikke aktuelt – da også dette ville koste penger. Derimot var behovet for en trygg skolevei viktig – fra Ervik bru til Ervik skole og Lillian Hessen, daværende leder for samferdselskomiteen i Troms fant kr 200 000 for å støtte dette dugnadsprosjektet:
1984-1986: Ervikfolket laget trafikksikker skolevei på dugnad! Veiåpning med folkefest , bygdefest og stor ståhei! Stor optimisme for at denne dugnadsinnsatsen var nok for å få satt veistrekningen RV867 på kartet, men en nitidig politisk prosess måtte iverksettes:
1987-1991: Veistrekningen Ervik-Sama ble ”kjempet fram” til 1.prioritet i Harstad kommune. Interpellasjoner, folkeaksjoner, søkelys på trafikksikkerhet, trafikktellinger osv. Bygdemøter, politiske møter , underskriftskampanjer og et stort engasjement.
1991 – 1999: Veistrekningen hadde ingen ”aktiv” folkeaksjon for å beholde søkelyset på prioriteringen, og veistrekningen ble nedprioritert både med lokalt søkelys og fylkeskommunalt engasjement.
1999-2000: Veistrekningen Ervik-Sama ble kjempet inn igjen i Nasjonal transportplan etter fergeleiet Refnes-Flesnes.
2001: Ingen bevilgning. Søkelys på RV867 lokalt.
2002: Ingen bevilgning. Søkelys på RV867 lokalt.
2003: Ingen bevilgning. Reguleringsplanen ut på offentlig høring.
2004: Ingen bevilgning. Reguleringsplanen godkjent i Harstad kommunestyre 23.3.04. Kostnadsberegning 88 mill.
Prioritering av midler i Troms Fylkesting 7.6.04. Ingen bevilgning. Folkeaksjonen hadde funnet finanisieringsmodell for realisering allerede i 2004 – men bevilgningen kom ikke før i 2006.


Forslag til våre fylkespolitikere til møtet 7.juni 2004:
Bevilges i 2005 – skal opp i møte 7.6.04.
- Prioritering av RV 867 av statsbudsjettmidler kr 46,1 mill
- restmidler etter Refsnes-Flesnes kr 8-9 mill.
- fylkeskommunal omprioritering fra Gjøa kr 10 mill.
- (trafikksikkerhetsmidler kr 23,3 mill.)
- Totalt: kr 88,3 mill.
- (Evt. Kr 65,1 mill.)

Bevilgning i 2006 –
(- fullfinansiering i 2006 restfinansiering kr 23,3 mill.)

Total finansieringspakke kr 88 mill.

Fylkestingets politikere bør gi Stortingets enkeltpolitikere en ”smekk” over fingrende, da de har overprøvd Troms fylkes egne prioriteringer. Jfr. Samferdselsdepartementets egne retningslinjer: ”De fylkeskommunale prioriteringer skal gis avgjørende vekt”. Stortinget får fullt ansvar for fullfinansiering av rassikringsprosjekter som de har detaljstyrt i prosessen.

Med vennlig hilsen
Folkeaksjonen for RV 867
Vivi-Ann Sandnes Eggum

Historier videre, og de som har vært aktive i prosessen:

Bakgrunnsinformasjoner:

Mål:
1. Politisk søkelys mot fylkestinget i Troms. Få bevilget restmidler 15 mill. (fra fergeleiet Refsnes-Flesnes) jfr. Stortingsmelding 46 (1999-2000) + 23,8 mill. (trafikksikkerhetsmidler)+10 mill. (fra Gjøavarden) for oppstart i 2005. + 39,7 mill. i 2006. totalt 88 mill.
2. Sette samferdsel på dagsorden, og bidra til at det gjennomføres en helhetlig informasjonsmøte om de kommunale veier, fylkeskommunale veier og statlige veier i regionen inn i en helhetlig plan.
3. Bidra til debatt om muligheter for alternative finansieringsmodeller for øvrige kommunale, fylkeskommunale og nasjonale veiplaner. Herunder bensinavgift, bompengeavgift, næringsmedvirkning, Safe Community og skadeforebyggende arbeid, m.v.

Historikk:
Planleggingen av RV867 Bergseng - Stornes ble påbegynt allerede på slutten av 1970 tallet, og delvis (RV867 Ervik-Stornes) ferdigstilt i 1987. Bygdefolket forventet at arbeidet gjennomført med en helhetlig plan, og videreført fra Ervik-Bergseng kort tid etter 1987. Forskrekkelsen var stor da dette ikke ble gjort, men anleggsmaskinene forsvant til Tromsø. Bygdefolket ”oppdaget” at detaljplanleggingen hindret en helhetlig vegbygging, og det ble iverksatt en dugnadsbygging der vegstrekningen FV 1 Ervik bru-Ervik skole med bygdas traktorer, maskiner, barn, voksne og eldre med sine spader i hånd i god dugnadsånd bokstavlig talt tok ansvar for trafikksikkerheten i sine egne hender. Dette skjedde i nært samarbeid med Lillian Hessen som leder i samferdselskomiteen i Troms Fylkeskommune, og ”Dugnadsånden” ble kalt for ”ERVIKMODELLEN”. Åpningen skjedde høytidelig i 1989. Denne innsatsen håpet bygdefolket skulle bli lagt merke til, og at videreføringen av ”flaskehalsen” RV867 Bergseng-Ervik skulle komme raskt i gang. Det ble iverksatt underskriftskampanjer, møter, mediaoppmerksomhet og fremmet saker til politisk behandling i kommunestyret og planutvalg fra folkeaksjonen.

Medlemmer i ad hoc utvalget: Kent-Åke Jensen, Bergseng – Sissel Aasegard, Kulseng – Vivi-Ann Sandnes Eggum, Gamnes.

Derfor har vi fra 1988 hatt i gang en folkeaksjon for RV 867, med følgende dokumentasjoner:
Ennå i 2004 – nesten 30 år etter, er fortvilelsen nådd nye høyder. Vi blir glemt, vi føler oss urettferdig behandlet, vi må atter ”kjempe” for gjennomføringen av prosjektet som har gått en kort politisk vei til 1. prioritet i Harstad kommune, og ligget der siden 1991. Vi er blitt et ”offer” for statlig byråkrati og detaljstyring som fører til at vi føler oss urettferdig behandlet.

Vi har følgende dokumentasjoner fra Troms Fylkeskommunes saksbehandling:
Retningslinjer for budsjett 2005: Region Nord

Pkt. 3.1: Forslag til fordeling av fylkesfordelte planleggingsrammer
På stamvegnettet er det i rammen avsatt 130 mill. til E6 Bånes-Birtavarre, noe som sikrer rasjonell framdrift. Prosjektet forventes åpnet for trafikk i desember 2005.

I tabell 1 er fylkesfordelt ramme på 85 mill. kr vist.
Det er avsatt 4,6 mill kr på post 30.2 som går til fullfinansiering av RV 864 Internveg Berg. I følge handlingsprogrammet for 2002-2005 skulle RV 867 Bergseng – Ervik ha startet opp i 2005. Vi har imidlertid bindinger på rassikringsprosjektet RV866 Gjøvarden som fikk 10 mill ifm budsjettforlighet i Stortinget høsten 2003, og midlene derfor må gå i sin helhet til dette prosjektet for å sikre en rasjonell framdrift fram til prosjektet er fullfinansiert.

Troms fylkesting har i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2004 budsjettet priritert sikring av RV 91 Ura foran RV 866 Gjøvarden. Vi har likevel prioritert RV866 Gjøvarden først, dette skyldes at Stortinget bevilget 10 mill til dette prosjektet ifm budsjettforliket høsten 2003. Dersom fylkestingets prioritering skal følges må dette legges fram for Stortinget.

Til øvrige underposter er forslaget i samsvar med noen mindre avvik, i samsvar med handlingsplanen.

Andre utdrag:
RV 864 Internveg Berg: Kostnadsoverslag 129,1 mill (1999) Påbegynt 2002-åpnes aug.2004. Omtalt i stmeldnr 46 (1999-2000).
E6 Bånes-Birtavarre: Kostnadsoverslag 283,3 mill (2002). Påbegynt 2002 – åpnes 2005. Omtalt i st.meld nr 35 (1999-2000)
RV 866 Rassikring Gjøvarden: Kostnadsoverslag 65,6 mill. (2004). Planlegges påbegynt i 2005, stortingsbevilgning 10 mill. IKKE nevnt i stortingsmeld 46 (1999-2000) ELLER stprp nr 1 (2003-2004).

RV 83 Kanebogen-byskillet: Anleggsstart juni 2005, bevilget 7,4 mill.
RV 848 Harstad fergeleie: Anleggsstart juni 2005, bevilget 15,9 mill. = totalt 23,3 mill.

Sammendrag og forslag til vedtak:
Fylkestinget har oversett at RV 867 har vært nevnt i st.meld.nr 46 (1999-2000) og at det der er lagt føring på at restmidler fra Refsnes-Flesnes skulle gå til igangstart av RV 867. De har derimot gjennomført bevilgninger til RV 864 (omtalt), E6 (omtalt) og RV 866 (IKKE OMTALT) for gjennomføring og ÅPNING i 2005.

Dette kan ikke aksepteres, da RV 867 er falt helt ut av fylkestingets videre prioritering, og møtet 4. juni kan gjøre en ting:

Innvilge 23,3 mill. fra trafikksikkerhetsmidler + RV866 Gjøavarden(10 mill.) + restmidler fra Refsnes-Flesnes fergekai (ca 15 mill.) totalt 48,3 mill. til RV 867 for igangsetting i 2005 som forutsatt. Resterende midler (39,7 mill.) fra budsjett 2006 for sluttbehandling. Totalt 88 mill.


Vi har følgende holdepunkter og dokumentasjoner fra Nasjonal transportplan:
St.meld. nr. 46 (1999-2000) Dato, 2000-09-29 Status: Gyldig Nasjonal transportplan 2002-2011 14.4.2.18 Troms
Samferdselsdepartementet har lagt til grunn en investeringsramme på 330 mill. kr for perioden 2002-2005. For hele perioden 2002-2011 er det lagt til grunn en investeringsramme på 780 mill. kr.
Innkrevingen av drivstoffavgift i Tromsø skal avsluttes i 2003, men inntektene i 2002 og 2003 vil i sin helhet gå til nedbetaling av lån. Forlengelse av innkrevingen for å finansiere en Tromsøpakke 2 blir vurdert, men det er foreløpig ikke lagt til grunn slik finansiering.
En vesentlig del av rammen vil gå til strekningsvise investeringer, særlig i første fireårsperiode. Bygging av internveg i Berg kommune på Senja forutsettes gjennomført i første fireårsperiode. Denne vil redusere kjøreavstandene mellom bygdene i kommunen betydelig. I tillegg er det aktuelt å bygge nye ferjeleier, inklusive en mindre vegomlegging med innkorting av ferjesambandet Refsnes - Flesnes på rv 83. Det er også aktuelt med miljø- og sikkerhetsmessig opprusting av rv 867 ved Harstad. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak på stamvegnettet og øvrig riksvegnett, spesielt trafikksikkerhetstiltak og mindre utbedringer som forsterkning og ombygging av ferjeleier. Videre forutsettes en sterk satsing på rassikring.
Det foreslås ikke oppstart av større prosjekt eller prosjekt med tilleggsfinansiering i tiårsperioden.

Dette bekymrer oss:
Utdrag fra fagbladet ”Vegen og vi”, utgitt av Statens vegvesen, nr 4, mars 2004:
PÅ VEG MOT OL: I TROMSØ GÅR BØLGENE HØYT OM FOR ELLER MOT OL. I MELLOMTIDEN UTREDER STATENS VEGVESEN NØDVENDIG UTBEDRING AV VEGNETTET I DET PÅTENKTE OL OMRÅDET. Forfatter: Giselle.jensen@vegvesen.no

Utdrag fra samferdselsbudsjettet:Hvorfor skal vi betale så mye i bompenger? Bompenger er en tilleggsfinansiering som gjør det mulig å gjennomføre vegprosjekter som ellers ville ha blitt stående "på venteliste", på grunn av de rammer som må fastsettes for investeringer over statsbudsjettet. Alle bompengeprosjekter må godkjennes og vedtas av Stortinget. For at bompenger skal nyttes som hel eller delvis finansiering av vegprosjekter, er det dessuten et krav om at lokale myndigheter gir sin tilslutning til et slikt opplegg. For mange "ferjeerstatningsprosjekter" har bruk av bompengefinansiering av bruer og tunneler ført til at det som tidligere framstod som en "evigvarende" ordning med betaling for ferjetransport, er blitt erstattet av en tidsavgrenset ordning med bompenger. Bruk av slik tidsavgrenset bompengeordning betyr samtidig det blir mulig å gjennomføre utbygging som fører til en varig forbedring av transportilbudet.I budsjettforslaget for 2004 er det lagt til grunn at bompengeselskapene neste år vil stille til rådighet 2 477 millioner kroner til riksveginvesteringer, medregnet tiltak for kollektivtransporten. Disse bompengemidlene kommer i tillegg den foreslåtte bevilgningen på til sammen 5 012,2 millioner kroner til riksveginvesteringer og 5 839,7 millioner kroner til tilsyn, drift og vedlikehold av vegnettet.
Budsjettet for 2004:
Troms
Innenfor den foreslåtte bevilgningen på 2209 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet er det foreslått midler til utbygging av flere prosjekter på stamvegene gjennom Troms.
115 millioner kroner er avsatt til prosjektet E6 Bånes – Birtavarre. Prosjektet utgjør andre etappe av rassikringen av E6 langs Kåfjorden i Troms, der dagens veg er svært rasutsatt, med årvisse skred. Prosjektet omfatter bygging av vel 5 kilometer ny veg, medregnet 3,2 kilometer tunnel og ny bru over Kåfjordelva. Tiltakene vil føre til at strekningen blir rassikker og åpen for trafikk hele året. Anleggsarbeidene startet i november 2002. Samferdselsdepartementet legger opp til å framskynde utbyggingen, slik at den nye vegen kan åpnes for trafikk i 2005, mot tidligere forutsatt i 2006.
I tillegg er det avsatt i alt 88,6 millioner kroner i statlige bevilgninger til investeringer på "øvrige riksveger" i fylket, det vil si riksveger som ikke omfattes av stamvegnettet og til mindre investeringstiltak på både stamvegnettet og øvrige riksveger i fylket. Innenfor denne rammen fullføres utskiftingen av ferjekaier i sambandet Refsnes – Flesnes på riksveg 83 i Kvæfjord kommune. I tillegg videreføres prosjektet riksveg 864 Internveg Berg på Senja, som ventes åpnet for trafikk i 2004.
- Dagens ordning med innkreving av drivstoffavgift i Tromsø avsluttes i 2003. Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen har samarbeidet om et opplegg for videreføring av innkrevingsordningen for å finansiere en Tromsøpakke 2. Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge fram en proposisjon om Tromsøpakke 2 for Stortinget i løpet av høsten 2003. Siktemålet er at denne skal legges fram slik at Stortinget kan fatte vedtak i saken før Tromsøpakke 1 avsluttes, går det fram av budsjettforslaget.
Forslag til prioritering ved en eventuell økning av fylkesfordelt ramme med 100 mill. kr
Troms 5mill. Hele beløpet til rv 864 Internveg Berg.

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004
Spørsmål 11: Kap. 1320 Statens vegvesen – post 31 Rassikring
Hvilke strekninger vil bli prioritert ved en rammeøkning på 100 mill. kroner?
Svar:
Vedlagt følger en oversikt over prosjekter/tiltak som Samferdselsdepartementet mener bør prioriteres ved en eventuell rammeøkning på 100 mill. kr.
For prosjekter og tiltak i fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland og Troms er det tatt utgangspunkt i marginallister som ble lagt fram for fylkeskommunene i forbindelse med behandlingen av budsjettforslaget for 2004. Prosjekter og tiltak som medfører bindinger av noe størrelse, er ikke foreslått med mindre disse er prioritert innenfor handlingsprogramrammen for perioden 2002-2005. Dette gjelder prosjektet rv 866 Gjøvarden i Troms, som dermed forutsettes å være sikret fullfinansiering innenfor ordinære tildelinger i 2005.
Troms 15 mill. Rv 866 Gjøvarden Medfører binding på om lag 20 mill. kr
E6 Bånes – Birtavarre Anleggsarbeid framskyndes
Samferdselsdepartementet legg også opp til å framskunde gjennomføringa av rassikringsprosjektet Bånes – Birtavarre på E6 langs Kåfjorden i Troms. Med det budsjettforslaget som no ligg føre, kan prosjektet opnast for trafikk i 2005, medan det tidlegare var rekna med dette kunne skje i 2006.
Statsbudsjettet 2004:
510 millionar kroner til rassikring på riksvegnettet
Regjeringa går i budsjettforslaget for 2004 inn for at det neste år skal brukast i alt 510 millionar kroner til prosjekt og tiltak som er med på sikre mot ras på riksvegnettet. Av dette beløpet er 204 millionar løyvingar under den særlege posten "Rassikring", medan 306 millionar kroner gjeld investeringsmidlar til andre prosjekt og tiltak på vegnettet med rassikringsgevinst. Det er i 2004 planlagt å utbetre 20 rasutsette strekningar og 54 rasutsette punkt.

Spørsmål nr 41:
Mulige statlige midler til riksveginvesteringer utover forslaget i St. prp. nr. 1 (2003- 2004)
1) Igangsatte/ foreslått igangsatte prosjekter som kan forseres
2) Troms Rv 864 Internveg Berg totalkost 126 mill. restbehov 31mill. stprp1 2004 26,7 mill. tilleggsbevilgning 5 mill.
Avisutklipp fra nettet:
- Stortinget har skylden

MÅ UTBEDRES: Senterpartikameratene Oddmund Eggum og Noralf Leitring prøvde seg som fotgjengere i "Klippensvingen" like etter Bergsodden – Det er vanskelig å finne ord som beskriver hvor ille denne veistrekningen er. Vårt mål er oppstart som planlagt i 2005, sier de to.
Foto: Karstein L. Høier
Karstein L. Høier
17.4.2004 04:00

- Nedprioriteringen av Ervik-veien i Statens vegvesen sitt budsjettforslag for 2005 viser hvor galt det kan gå når Stortinget overprøver Fylkestingets vedtak, det sier leder av den nasjonale rassikringsgruppen og fylkestingsmedlem Britt Skinstad Nordlund (H).

- Veistrekningen mellom Samamoa og Ervik var førsteprioritet helt til Stortinget fattet sitt vedtak om å bevilge 10 millioner til "Gjøvarden-prosjektet", tunnel og vei til Skjervøy. Jeg har ingen begreper om hvordan Stortinget har reflektert når de har gjort dette. Det er selvsagt utmerket at det bevilges penger til rassikring, men en bevilgning der konsekvensene er at Ervik-veien har falt utenfor prioriteringen er ikke godt nok. Kampen for denne trafikkfarlige strekningen har pågått så lenge at vi ikke vil akseptere utsettelser. Stortinget må i sitt reviderte budsjett bevilge mer penger til Gjøvarden, slik at Fylkestingets vedtak om oppstart på veistrekningen Samamoa til Ervik kommer i gang som planlagt i 2005, det sier fylkestingsmedlem Britt Skinstad Nordlund.

Ikke sans for detaljstyring


– Jeg har ingen sans for detaljstyringen fra Stortinget gjennom bevilgningen til "Gjøvarden-prosjektet". Dagens rammer er for små, og dersom vi ikke finner andre løsninger må Gjøvarden vente, det sier Noralf Leitring (Sp), Fylkesråd og fungerende leder i komiteen for næring og samferdsel. Samferdselssaker er komplisert, og han ønsker ikke å være for bastant. Det er fort gjort at en blander midler til rassikring og midler til øvrige riksveier, hevder han.
– Jeg har vært i kontakt med en rekke aktører i går og i dag, og det er slik at Ervik-veien ligger inne med 23,8 millioner kroner. Dette er en delvis finansiering, som ikke er politisk behandlet. Det er opp til Statsbudsjettet 2005 om det kommer i inneværende periode, sier Leitring. Han forventer at Fylkestinget kommer fram til en ny prioritering som innebærer at oppgraderingen av Ervik-veien kommer i gang som planlagt, og at Stortinget følger opp.

Frykter at Ervik-veien må utsettes

UTSETTES: Britt Skinstad Nordlund (H) hevder at Ervik-veien kan risikere å bli utsatt på grunn av Stortinget og Arbeiderpartiets prioriteringer.
Foto: Kjell Solbakken
Kjell Solbakken
23.4.2004 04:00

-Troms Høyre tar skarpt avstand fra Aps innspill, som kan føre til at opprustning av veien mellom Bergseng bru og Ervik i Harstad kommune må utsettes.

Det sa Britt Skinstad Nordlund (H) til Harstad Tidende under en pause i fylkestinget onsdag. Britt pekte på at Stortinget med sine føringer har bidratt til at samferdselstiltak i Troms fylke blir satt opp mot hverandre – noe som er svært uheldig.

Et enklere NorgeDetaljstyring og uforstand innen samferdselsbyråkratiet- Av Vivi-Ann Sandnes EggumSå opplever vi det igjen. RV 867 blir ikke gjennomført, før det blir bevilget økonomisk finansiering – Denne finansieringen har vi ventet på i 20 år. Av: Vivi-Ann Sandnes Eggum - Den: 10.4.2003 Kl. 11:30
Kort bakgrunn: Planleggingen av RV867 Bergseng - Stornes ble påbegynt allerede på slutten av 1970 tallet, og delvis (RV867 Ervik-Stornes) ferdigstillet i 1987, i påvente av trasevalg Berg-Ervik. Bygdefolket forventet at arbeidet gjennomført med en helhetlig plan, og videreført fra Ervik-Bergseng kort tid etter 1987. Forskrekkelsen var stor da dette ikke ble gjort, men anleggsmaskinene forsvant til Tromsø. Bygdefolket ”oppdaget” at detaljplanleggingen hindret en helhetlig vegbygging, og det ble iverksatt en dugnadsbygging der vegstrekningen FV 1 Ervik bru-Ervik skole med bygdas traktorer, maskiner, barn, voksne og eldre med sine spader i hånd i god dugnadsånd bokstavlig talt tok ansvar for trafikksikkerheten i sine egne hender. Dette skjedde i nært samarbeid med Lillian Hessen som leder i samferdselskomiteen i Troms Fylkeskommune, og ”Dugnadsånden” ble kalt for ”ERVIKMODELLEN”. Åpningen skjedde høytidelig i 1989. Denne innsatsen håpet bygdefolket skulle bli lagt merke til, og at videreføringen av ”flaskehalsen” RV867 Bergseng-Ervik skulle komme raskt i gang. Ennå i 2003 – 25 år etterpå er fortvilelsen nådd nye høyder. Vi blir glemt, vi føler oss urettferdig behandlet, vi må atter ”kjempe” for gjennomføringen av prosjektet som har gått en kort politisk vei til 1. prioritet, og ligget der siden 1991. Vi er blitt et ”offer” for statlig byråkrati og detaljstyring som fører til at vi føler oss urettferdig behandlet.Dagens samferdselspolitikk er delt inn i 3 nivå:- kommunal veibygging/vedlikehold (Kommunale veier)- fylkeskommunal veibygging/vedlikehold (Fylkeskommunale veier –FV)- statlige/rikspolitisk veibygging/vedlikehold (Riksveier (RV) og Europaveier (E))Hver av disse nivåene har egne administrative enheter, der de internt har delt opp administrasjonene i ulike enheter som hver for seg får tildelt spesifikke administrasjonsmessige oppgaver og mandater. Disse 3 hovednivå har egne politiske nivå for behandling, og prioritering for ulike veiprosjekter. De har ulike økonomiske rammer, alt ettersom kommunens økonomi, fylkeskommunens økonomi eller stortingets bevilgninger til samferdsel. Alle nivå med dårlige økonomiske rammer ønsker selvsagt å befinne seg der det er best økonomi. Antall ansatte, form for samkjøring, form for gjennomføring, eller handlingsevne er betinget av økonomi, organisasjon/administrasjon og de politiske prioriteringer på hvert nivå.Eksempelet RV 867, er blitt et ”offer”, der detaljstyringen og en ”ikke helhetlig planlegging” blir gjennomført. Harstad kommunestyre har hatt RV 867 Bergseng-Ervik som 1. prioritet siden 1992 under ”sekkeposten” 13.1: Riksveg – større vegprosjekter med kostnad 27 mill. i 1995 kroner. Lokalbefolkningen har stolt på dette, men oppdager at nyere vegprosjekter blir gjennomført – fordi de har vært så ”heldige” å bli ”saksbehandlet” inn i andre ”sekkeposter” – som for eksempel 13.2 Riksveg- Mindre prosjekter: RV 83 Grandkrysset 8,8 mill. (gjennomført år 1997), RV 83 Nordvikmyra kr 5 mill. (gjennomført 2001), osv. Det siste vi ”oppdager” i lokalavisen er RV 83 Kanebogen-Byskillet 13mill. i 1995 kroner på 8.prioriteringsplass, framstår som 1. prioritet med ny kostnadsramme på 70 millioner!!!, og planlagt påbegynt i 2005!! Bevilgningen er til og med påstått innvilget!!!Fortsatt står RV 867 Ervik-Bergseng på sin 1. prioritet og trygge plassering i et politisk korrekt dokument. Dessverre viser det seg at det ikke er det ”riktige” dokumentet, og folket ”på nordsida” må atter ta opp slosskampen.Vi sier STOPP!!!Detaljstyringen er urettferdig, og det politiske miljøet må nå ta ansvar!!!Vi kan ikke sitte stille og se at vi blir forbigått igjen, og det blir sterke reaksjoner hvis spaden settes i jorda med et eneste nytt vegprosjekt i Harstad kommune, FØR RV867 er ferdigstillet!!! Svakhetene med detaljbudsjettene er innlysende:- prioriteringslisten blir forbigått i ”stillhet”, og gjennomføringsevnen blir svekket.- Byråkratiets mange baksider kommer tilsyne, og urettferdigheten for en lite helhetlig HANDLINGSREKKEFØLGE er innlysende.Det er på tide at samferdselspolitikken i Norge blir forenklet, og at vegbygging blir et helhetlig offentlig ansvar, uansett nivå, og uansett ”sekkepost”. Handlingsplanene må gjennomføres etter prioritering, uansett kategori!!! Kommunikasjonen og samarbeidet på tvers av nivåene må forenkles, og alle planer legges på det samme bordet!!Kan samferdselministerens sekretær se nærmere på denne saken, da problemstillingen er relevant for hele landet?
Med vennlig hilsen
For folket ”på nordsida” i HarstadVivi-Ann Sandnes EggumMyk trafikant

Her er resultatet og svarene på dine spørsmål:

KURSOPPLEGG

Etter mange forespørsler setter vi i gang med flere kurs:

TRYGG MED HEST I: KL 1730 – 1930 ( for nybegynnere som har lite eller ingen erfaring fra stall og hest/ponni. Kurset innebærer innføring i stallarbeid, sikkerhet, leiing, adferd hos hest/ponni, forstå hesten/ponniens signaler, strigling, samt video)
5 ganger a 2 timer. Pris kr 1200,-

TRYGG MED HEST II kl 1930 – 2130 (for de som har gjennomgått TMHI (Trygg med hest I) og ønsker å lære mer. Kurset innebærer stallansvar, sikkerhet, ridning/trav, video, stell av utstyr, adferd med hest. Når kurset er ferdig er det mulighet for å søke om få ha faste ukedager med ansvar for ”egen” hest til egentrening for å utvide sin interesse. 5 ganger a 2 timer. Pris kr 1500,-

LEIE AV HEST PÅ FÒR: For de som her gjennomført TRYGG MED HEST II, kan de få tilbud om å leie hest/ponni på fór. De vil da automatisk få tilbud om rideundervisning av ridelærer Mia Sandnes Eggum (inntil 2 lørdager hver måned), kurs og undervisning innen Ponnitrav (Ponnigruppa i Harstad og Oppland Travlag) og ponnilisens for å delta på ponnitravløp (1 gang i uka på Harstad Travpark). Samt alle kurs som blir arrangert av Harstad Hestesportklubb og Harstad og Oppland Travlag.
Kurslærere:
Vivi-Ann Sandnes Eggum, Eagala level 2 instr, hestekunnskapseks.90508660
Oddmund Eggum: Trener av travhest, kusk, under travtrenerutd.90744577
Mia Sandnes Eggum: Ridelærer Trinn I, montékusk, travkusk, m.m.
Publisher Website!
Juletrefest og sledekjøring med Aktiv Event for StatoilHydro 4.1.08

Stay on our farm:

Farm Holiday A wide selection of Italian and European farm holiday